Chansa inte med brandrisken.

SecuriFire – det redundanta, modulära brandlarmssystemet med SpiderNet-teknologi

Dubblerad funktion är dubbelt så säker.

Brand på ett företag ger inte bara sakskador – den utsätter människor för fara och kan hota företagets ekonomiska fortlevnad. Ju snabbare den blir upptäckt, desto mindre risk att den leder till ett allvarligt händelseförlopp. Det gäller att ge brandrisken en smart och stark motståndare. En motståndare som alltid är redo och som vakar över din säkerhet, även när allt inte är som det brukar.

SecuriFire från Securiton ger dig ett brandlarmssystem som vakar över din säkerhet med säkerhet långt utöver vad tidigare system kunnat erbjuda när det gäller avancerad teknik och tillförlitlighet. SecuriFire har en uppseendeväckande nyhet: Den fullständigt redundanta systemarkitekturen ger dubbel säkerhet – systembortfall är med största möjliga sannolikhet uteslutet. Samtliga hårdvaru- och mjukvarukomponenter är dubblerade och arbetar parallellt i två oberoende, åtskilda system. Faller det aktiva systemet bort, så övertar det sekundära systemet full drift direkt. Det ger maximal tillgänglighet och en brand blir detekterad blixtsnabbt – även om brandlarmssystemet är skadat av flera ledningsbrott.

Förebygg ekonomiska dråpslag med tekniska finesser.

SecuriFire ger dig de avgörande sekunder som kan vara skillnaden mellan bagatell och svåra skador vid brandutbrott. Det smarta förvarningssystemet bygger på den senaste tillgängliga tekniken. Sammantaget ger det inte branden en chans. Det moduluppbyggda, decentraliserade systemet ger dig maximal frihet vid planeringen. En anläggning kan bestå av upp till 16 autonoma centraler sammankopplade till ett homogent totalsystem utan överordnad centraldator. Du kan ansluta upp till 14 slingor med 128 element som t.ex. detektorer eller larmknappar i varje till var och en av de anslutna, redundanta centralerna.

När SecuriFire tillförlitligt sköter sin huvuduppgift, blixtsnabb branddetektering, så kommunicerar systemet externt på flera nivåer. Det sker via gränssnitten för överförings- och larmanordningar, reläutgångar samt in- och utgångar. Kontroller för räddningstjänst och larmtablåer är anslutna via en extern enhetsbuss, det finns även seriegränssnitt för kontakt med överordnade system. SecuriFire är smidig och intuitiv att planera, programmera och hantera.

 

SecuriFire – dra fördel av finesserna: blixtsnabb branddetektering redan vid brandstart. 100%-ig redundans: moduluppbyggd, decentraliserad hård- och mjukvaruarkitektur. Upp till 16 slingor med 3500 element per central. Externgränssnitt mot överordnade system. Smidig att planera, programmera och hantera. Hög säkerhetsstandard

Säkerhetskarta utan vita fläckar.

SecuriFire växer med uppgifterna systemet ställer – bokstavligen. Du kan nämligen smidigt utöka eller begränsa brandlarmssystemet. När du definierat dina behov, så är det bara att anpassa systemtopologin. Tack vare SecuriFires unika flexibilitet, så kan du ge varje byggnadsdel precis det skydd som behövs: varken mer eller mindre. Du behöver t.ex. bara en central per våningsplan eller byggnadsdel. Du kan dra upp till 16 slingor därifrån till de olika utrymmena. Det går att ansluta lämpligt antal detektorer och andra element till slingorna, allt beroende på riskpotentialen i utrymmen och byggnadsdelar. Du kan även smidigt göra avstickare, om lokalerna kräver det.

Innehållet i centralen är revolutionerande enkelt och översiktligt. Här används uteslutande plug-inkontakter, vilket gör det smidigt att sätta i eller ta bort de olika modulerna. Du kan alltid uppdatera centralen med ett enkelt handgrepp.

Smart innebär att göra något komplext smidigt att styra.

Vid brandutbrott är varje sekund guld värd för brandbekämpningen. Display och kontroller är framtagna med målet att vem som helst ska hitta och göra rätt, även under stress. Den smidiga hanteringen av SecuriFire gör att du vinner viktiga sekunder. Du jobbar med funktionsknappar och nyheten – SecuriWheel som hjälper dig att navigera intuitivt och smidigt bland menyerna på 5,7”-TFT-färgdisplayen. Även fronten är enkelt utformad: i stället för text, så har den uteslutande symboler. Det gör att du får koll på läget med en enda blick.

TFT-färgdisplayen visar samtliga anläggningsstatusar i klartext. Som användare kan du välja mellan fyra olika språk vid användning. Enheten har uttag för loggskrivare och via en expansionsbuss går det att ansluta upp till tre extra displayer och kontrollenheter. Det finns infällda versioner (centralenhet) och fristående med eget hölje.

 

SecuriFire – à la carte-säkerhet: Stor flexibilitet vid systemuppbyggnad. Komplettera och ändra som du vill. Upp till 16 autonoma centraler. Upp till 16 slingor med totalt 3500 element per central. Avsevärt mindre ledningsdragning. Enkel och intuitiv hantering med SecuriWheel. Översiktlig information på färgdisplay.

Redundans – bortfall kan du glömma.

Brandlarmssystem ska vaka över säkerheten tillförlitligt och kontinuerligt. Men det vore osannolikt om det inte någon gång uppstod fel, kabelskador eller processoravbrott under tusentals drifttimmar. Tyvärr kan just den gången vara «en gång för mycket». Securiton kompromissar inte när det gäller att skydda människoliv och förhindra sakskador: SecuriFire bygger konsekvent på att få redundans på kartan.

Dubblerad funktion är säkrare: samtliga mikroprocessorer, komponenter, komponentgrupper och systemstrukturer i brandlarmscentralen är dubblerade. Till och med anslutningarna mellan centralerna är dubblerade och på så vis redundanta. Hela tiden kör ett andra, helt identiskt system Hot-standby parallellt med det aktiva systemet. Fel på det aktiva systemet växlar direkt över till det andra systemet. Alla funktioner på brandlarmssystemet – detektering, indikering, larm, klartextmeddelanden osv. – fortsätter att fungera direkt. Det enda som avslöjar att det sekundära systemet tagit över aktiv drift är ett systemfelmeddelande. Resultatet: garanterat bortfallsskydd 31 536 000 sekunder per år.

Nätverk utan gränser – tack vare SpiderNet-teknologi.

SecuriFire LAN är själva livsnerven i systemet. Det kopplar samman upp till 16 centraler till ett enormt och effektivt brandlarmssystem. Med vanliga standardkablar kan de olika centralerna ligga upp till 1200 m bort, med optokabel spelar avståndet i stort sett ingen roll. Även om systemet är decentraliserat, så fungerar det som en enda brandlarmscentral. Du kan läsa av och hantera samtliga elementstatusar i hela nätverket från alla manöverpaneler – ända ut till individuella detektorer. Detta spar tid och pengar.

Säkerheten kommer alltid först, även vid dataöverföring via SecuriFire LAN. Så samtliga LAN-element är styrda helt redundant. Och SpiderNet-teknologi ger ännu högre tillgänglighet: den ser till så att de LAN-anslutna centralerna inte bara är slinganslutna, utan även diagonalanslutna med varandra. Det ger ett högsäkerhetsnät som till och med klarar multipelfel. Element, centralapparater samt brandförsvarstablåer kommunicerar kontinuerligt via ett specialframtaget, digitalt dataprotokoll. Det finns hela tiden testcykler och testrutiner igång i bakgrunden. SecuriFire LAN filtrerar bort elektromagnetiskt brus – det eliminerar eventuella kommunikationsstörningar.

 

SecuriFire – säkra, redundanta nätverk: 100% identiskt system i Hot-standby. Maximalt bortfallsskydd på alla nivåer. Säker dataöverföring via redundant SecuriFire LAN. Finmaskigt, diagonalnätverk med SpiderNet-teknologi. Permanenta, automatiska systemtester. Extern systemdiagnos. Enhetsbuss för anslutning av externa display- och manöverpaneler.

Lägg allt på säker ledning.

Kraftfull, tillförlitlig och imponerande dimensioner: det är SecuriLine – slingan i SecuriFire-systemet. Den kan förläggas upp till 2000 m från centralen. SecuriLine fungerar som datamotorväg för upp till 128 element och ger brusfri förbindelse till och från centralerna. Övriga element fungerar perfekt även om en slingansluten enhet faller bort. Detsamma gäller vid kortslutning och kabelbrott. Du får upp exakt utpekning vid enhetsbortfall.

Det är inte bara larmindikeringar som går via SecuriLine. Givarna skickar även status – och självtestinfo till centralen. Systemet bildar logiska givargrupper oberoende av fysisk tillhörighet på SecuriLine – det gör att det går att gruppera givare på olika slingor, vilket minskar ledningsdragningen avsevärt. SecuriLine klarar även att hantera tidigare generationers element. Det framtidssäkrar din investering, du kan smidigt modernisera anläggningen i etapper. Du kommer att bli överraskad över hur smidig SecuriLine är att planera, programmera och driftsätta med den användarvänliga mjukvaran.

Enheterna – ett oslagbart team vid förebyggande brandskydd.

Övervaka, indikera, larma och styra: det är vad de SecuriLine-anslutna enheterna har att göra. De är lättprogrammerade och immuna mot elektromagnetiskt brus. Det är dina säkerhetskrav som styr val, placering och programmering av de olika enheterna – ingen SecuriLine ser lika ut. Oftast använder man multikriteriadetektor MCD 573. Det är en smart allkonstnär som går att använda som rök- eller termodetektor, allt efter behov och användningsområde – eller som kombidetektor. SecuriLine filtrerar bort elektromagnetiskt brus – det eliminerar eventuella kommunikationsstörningar och fellarm.

Ventilationsmätkammare LKM 531 detekterar rök tillförlitligt på ställen med lufthastigheter upp till 20 m/s. Specialdetektorer som t.ex. asprirerande rökdetektor slingansluts via ett SecuriLine-gränssnitt. Andra element är slingsiréner, blixtljus, larmtryckknappar samt diverse moduler med reläer och in- och utgångar. Det gör att du kan ansluta andra enheter, till och med trådlösa element.

 

Lita på smarta väktare: Säker dataöverföring från och till element via SecuriLine. Investeringsskydd och etappvis modernisering . Rätt lösning för alla riskprofiler. En till allt: kostnadsbesparande multikriteriadetektor med rök- och termodetektion. Varje element är lätt att programmera individuellt.

Alltid till hands – programmeringsverktyget SecuriFire Studio.

Vad behöver du för att planera, programmera och driftsätta ditt SecuriFire-system? En helt vanlig laptop. SecuriFire Studio är ett litet programmeringsunderverk. Verktyget tar dig steg för steg fram till precis den individuella brandlarmslösning du behöver. Du får intuitivt fram systemtopologi, placering av centraler och SecuriLine i byggnaden samt väljer rätt element och andra periferienheter. Programmeringsverktyget kan även spara mycket tid och pengar vid ombyggnad eller företagsexpansion. Du läser helt enkelt in projekteringsinfon via ett servicegränssnitt, SecuriFire LAN ser till så att infon är tillgänglig i hela systemet.

Händelslogg och loggskrivare ser till så att du har tillgång till detaljerad info fortlöpande när systemet är i drift. Där finns samtliga anläggningsförändringar lagrade i klartext: t.ex. larm, fel, PÅ/AV, åtgärder, serviceanvisningar osv.

Skaffa dig ett försprång, reagera snabbt.

När det är allvar, så hämtar SecuriFire blixtsnabbt hjälp. Brandlarmssystemet indikerar direkt vid brandfara – via gränssnitten för larmöverföring och larmdon. Är systemet anslutet till överordnat datorsystem eller till informationssystem för Räddningstjänst, så går infon även dit. Insatsen på plats vinner värdefull tid: det räcker med ett ögonkast på displayer, kontroller eller brandförsvarstablå för att se var brandhärden är.

Stationär släckutrustning kan släcka branden ännu snabbare. Även här har SecuriFire en viktig roll. Brandlarmssystemet kan styra släckanläggningen automatiskt. Så brandbekämpningen sker automatiskt, antingen direkt vid brandindikering eller efter inprogrammerad fördröjning. Praktiskt taget alla moderna släcksystem går att ansluta till SecuriFire: CO2- hög- och -lågtryckssläckanläggningar, inertgas- och argonanläggningar, dimstrål och sprinkleranläggningar samt kemsystem (Novec).

 

SecuriFire – var på den säkra sidan: Överspänningsskydd, nätfilter och skyddsdioder. Skärmad kabel, jordat metallhölje. Provad och godkänd enligt EN 54, EN-12094-1, DIN, VDE osv. VdS, CPD och SBSC godkännande